ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Банківська справа. НБУ → Формування і розподіл прибутку комерційного банку

Взаємозв'язку показників прибутковості та ліквідності присвячено багато наукових праць. Це питання досліджується не тільки вченими інших країн, а й цікавить вітчизняних науковців. Для того, щоб з'ясувати вплив, який має ліквідність на рентабельність банку, або краще сказати взаємовплив цих показників, коротко розглянемо економічну суть показників прибутковості та ліквідності.

Показник прибутковості не є нормативним, оскільки зацікавленість у його розрахунку виникає в основному у керівників банківських установ та їх клієнтів, а не у державних регулюючих органів. Важливість вивчення цього показника доведена зарубіжною теорією та практикою. Наприклад, західні вчені використовують так звану систему фінансового аналізу Дюпона (The DuPont System of Analysis), мета якої ґрунтовне обстеження діяльності компаній. Ця система складається з п'яти показників: нетто-прибутковість власного капіталу, нетто-прибутковість продаж, оборотність активів, нетто-прибутковість активів, коефіцієнт капіталізації. Як бачимо, трьома з п'яти коефіцієнтів цієї системи є показники рентабельності.

Висновок

Важливим завданням політики управління ліквідністю та прибутковістю є вирішення конфлікту цілей ліквідності та прибутковості. Як відомо, найбільш ліквідні кошти приносять у кращому випадку низькі доходи, а тому визначати оптимум ліквідності необхідно одночасно з встановленням оптимуму прибутковості. Надліквідність негативно впливає на прибутковість, а надто низький показник ліквідності не узгоджується з вимогами платоспроможності, що може призвести до досить значних втрат у майбутньому.

На сьогодні домінуючою концепцією є визнання обернено-пропорційного зв'язку між ліквідністю та прибутковістю. Прихильниками даної теорії є, зокрема, Є.С. Стоянова (Росія). Під її редакцією було видано посібник "Фінансовий менеджмент: теорія та практика", в якому вказується, що існує негативний зв'язок між прибутковістю та ліквідністю, розраховано формули взаємозв'язку цих показників для виробничих підприємств, але вказано, що не виключаються певні обмеження дії даного правила. В Україні теорія обернено-пропорційного взаємозв'язку ліквідності та прибутковості також визнається.

Таким чином, регулювання діяльності банківських інститутів шляхом встановлення обов'язкових та рекомендованих до виконання фінансових показників не суперечить основним цілям банків - прибутковості, ліквідності, надійності.

Список використаної літератури

  1. Анфалов А.А. Управление развитием конкурентных преимуществ Украины // Экономика и управление № 1, 1998. – С. 3-4.

  2. Балабанов А.И., Балабанова И.Т. Финансы. – СПб: Питер, 2000. – 418 с.

  3. Балакін Р.Л. Проблеми інтеграції України у світове господарство / Під ред. П.І. Гайдуцького, Є.А. Бузовського. – К.: УСГД, 1992. – 246 с.

  4. Банки и банковские операции : Учебник для ВУЗов / Е.Ф. Жуков, Л.М. Максимова, О.М. Маркова и др.; Под ред. Проф. Е.Ф.Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997 - 471 с.

  5. Банківське право України: навч.посібник. авт.: Жуков А.М., Іоффе А.Ю., Кротюк В.Л., Пасічник В.В., Селіванов А.О. та ін. / За заг. ред. Селіванова А.О. – К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2000.- 384 с.

  6. Банківські операції: Підручник / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 412 с.

  7. Баринов Э.А. Валютно-кредитные отношения во внешней торговле. – М.: Федеративная Книготорговая Компания, 1998. – 254 с.

  8. Белецький В.М., Бакуменко В.Д. Моделювання макроекономічних процесів. – К., 1998. – 319 с.

  9. Белошапка В.А., Загорий Г.В. Стратегическое управление: Принципы и международная практика. – К.: Абсолют-В, 1998. – 348 с.