ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Бухгалтерський облік. Податки → Фінансова звітність в Україні

План

Вступ

 1. Сутність, значення фінансової звітності та основні вимоги до неї.

 1. Принципи підготовки фінансової звітності та її якісні характеристики.

 1. Склад фінансової звітності:

  • Баланс;

  • Звіт про фінансові результати;

  • Звіт про рух грошових коштів;

  • Звіт про власний капітал;

  • Примітки до фінансової звітності.

Висновок

Література

 1. Сутність, значення фінансової звітності та основні вимоги до неї.

Звітність – це система показників у формі таблиці, які відображають обсяг і результати діяльності підприємства. Її складання – завершальний етап облікової роботи.

Фінансова звітність визначена П (С) БО 1 як бухгалтерська звітність, яка відображає фінансовий стан підприємства і результати його діяльності за звітний період. Метою такої звітності є забезпечення загальних інформаційних потреб широкого кола користувачів, які покладаються на неї як на основне джерело фінансової інформації під час прийняття економічних рішень (таблиця 1).

Як ми бачимо, у таблиці державні органи управління тепер стали одним з цих користувачів, а не тим єдиним, що постійно диктував свої вимоги, змінюючи їх на потребу податкового законодавства. Це є визнання того фактору, що врахування потреб інвестора (власника) та інших сторін, які приймають участь у підприємницькій діяльності, не менш важливе, ніж інтереси держави в отриманні податків. Адже якщо ніхто не буде вкладати свої кошти у бізнес, то й нікому буде сплачувати податки.

Для прийняття економічних рішень користувачами фінансових звітів необхідна інформація про фінансовий стан, результати діяльності та зміни у фінансовому стані підприємства. Зазначені інформаційні потреби обумовили склад фінансової звітності:

 • Баланс;

 • Звіт про фінансові результати;

 • Звіт про власний капітал;

 • Примітки до звітів.

Таблиця 1. Інформаційні потреби основних користувачів фінансових звітів

Користувачі звітності

Інформаційні потреби

Інвестори, власники

Придбання, продаж та володіння цінними паперами. Участь у капіталі підприємства. Оцінка якості управління. Визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу.

Керівництво підприємством

Регулювання діяльності підприємством.

Банки, постачальники та інші кредитори

Забезпечення забов'зано підприємства. Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання.

Замовники

Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'зання.

Працівники підприємства

Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання. Забезпечення зобов'язань підприємства перед працівниками.

Органи державного управління

Формування макроекономічних показників.

Інші звіти (звернення ради директорів до акціонерів, звіт керівництва компанії, звіт аудитора тощо), які включені до звітності підприємства, не є фінансовою звітністю.

Компоненти фінансової звітності відображають різні аспекти господарських операцій і подій за звітний період, відповідну інформацію попереднього звітного періоду та розкриття облікової політики та її змінах, що робить можливим ретроспективний та перспективний аналіз діяльності підприємства (таблиця 2).

Документація, яка ведеться підприємством, містить масу деталізованої інформації. З цієї маси деталей бухгалтер повинен відібрати та об'єднати необхідні дані у форми звітів, ознайомившись з якими керівництво зможе дізнатися про справжній стан речей з метою розробки або зміни політики і контролю фактичної діяльності у відповідності зі встановленою політикою.

Таблиця 2. Призначення основних компонентів фінансової звітності.

Компонент фінан. звітності

Зміст

Використання інформації

Баланс

Наявність економічних ресурсів, які контролюються підприємствами на дату балансу.

Оцінка структури ресурсів підприємства, їх ліквідності та платоспроможності підп-риємства; прогнозування майбутніх потреб у позиках; оцінка та прогнозування змін в економічних ресу-рсах, які підприємство, ймо-вірно, контролюватиме в майбутньому

Звіт про фінансові результати

Доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства за звітній період.

Оцінка та прогноз: прибут-ковості діяльності підпри-ємства; структури доходів та витрат.

Звіт про власний капітал

Зміни у складі власного капіталу підп-ва протягом звітного періоду.

Оцінка та прогноз змін у власному капіталі.

Звіт про рух грошових коштів

Генерування та використання грошових коштів протягом звітного періоду.

Оцінка та прогноз операцій-ної, інвестиційної та фінан-сової діяльності підпри-ємства.

Примітки

Обрана облікова політика. Інформація, не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але обов'язкова за

П (С) БО. Додатковий аналіз статей звітності, необхідний для забезпечення її зрозумілості.

Оцінка та прогноз: облікової політики; ризиків або непівності, які впли-вають на підприємство, його ресурси та зобов'язання; діяльності підрозділів підприємства, тощо.

Система ведення документації повинна встановлюватися для того, щоб забезпечити надходження необхідної інформації з бухгалтерських записів у звіти. Чітка система звітів базується на чіткій системі ведення документації.

Обліковий процес має на меті забезпечити сталий потік такої інформації до всіх зацікавлених осіб. У загальних рисах зазначене вище зображено на рисунку 1. Фінансові звіти є головним джерелом потрібної інформації на постійній основі. Ця інформація забезпечує зворотній зв'язок по кожному прийнятому рішенню.

Рисунок 1. Обіг облікової інформації в процесі прийняття на виконання рішень.

Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

Деякі рішення приймаються інтуїтивно і без значної інформаційної підтримки. У таких випадках систематичний збір необхідних даних не проводиться. Прийняття рішень на основі інтуїції здійснюється з кількох причин:

 1. час і вартість збирання інформації можуть зашкодити уважному аналізу;

 2. користувач інформації не розуміє важливості систематичних підходів до прийняття рішень;

 3. особи, яки приймають рішення, надмірно спрощують процес прийняття рішень, не звертаючи уваги на основну інформацію, і часто нехтують фінансовими наслідками рішення.