ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Бухгалтерський облік. Податки → Удосконалення організації обліку, аналіз та шляхи підвищення виробництва зерна

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економічний

Спеціальність Облік і аудит

Кафедра Статистики та економічного аналізу

Допустити до захисту:

Зав. кафедрою доц., к. е. н. О.В. Кочетков

„_____" _______________________

ДИПЛОМНА РОБОТА

На тему: „Удосконалення організації обліку, аналіз та шляхи підвищення виробництва зерна"

Дипломник ____________________

Керівник ______________________

Рецензент _____________________

Консультант з

Правових питань _______________

Консультант з

Питань охорони праці __________

Луганськ-2007

Зміст

Анотація

Аннотация

Вступ

1. Теоретичні та правові основи організації обліку і аналізу виробництва зернових культур

2. Організація та удосконалення обліку у виробництві зернових культур у СТОВ "Україна" Марківського району Луганської області

2.1 Облікова політика підприємства

2.2 Організація первинного обліку виробництва зернових культур

2.3 Обчислення собівартості зернових культур

2.4 Аудит виробництва зернових культур на підприємстві

2.5 Шляхи удосконалення організації обліку виробництва зернових культур

3. Аналіз виробництва зернових культур у СТОВ "Україна"

3.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства

3.2 Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур на підприємстві

3.3 Аналіз валового збору та продуктивності праці при виробництві зернових культур

3.4 Аналіз собівартості зернових культур на підприємстві

3.5 Шляхи підвищення ефективності виробництва зернових культур

Менеджмент виробничих витрат

Контролінг на підприємстві

4. Охорона праці на СТОВ "Україна"

Висновки та пропозиції

Додаток

Список використаної літератури

Анотація

В дипломній роботі розглянуті теоретико-правові аспекти організації бухгалтерського обліку та аналізу в зерновому виробництві в СТОВ „Україна" Марківського району Луганської області. Проаналізована ефективність виробництва зернових культур. На підставі проведеної роботи обґрунтовані основні напрямки удосконалення організації обліку та шляхи підвищення ефективності виробництва зернових культур.

Аннотация

В данной дипломной работе рассмотрены теоретико-правовые аспекты организации бухгалтерского учета и анализа производства зерновых культур в СООО "Украина" Марковского района Луганской области. Проведен анализ эффективности производства зерновых культур. На основании проведенной работы намечены основные направления совершенствования организации учета и пути повышения эффективности производства зерновых культур.

Вступ

Виробництво продукції зернових культур в останні роки є одним з найбільш прибуткових напрямків діяльності вітчизняних сільськогосподарських підприємств, фінансові результати від реалізації продукції зернових культур заслуговують на пріоритетну увагу.

Разом з тим, в умовах економіки ринкового типу значну роль грає бухгалтерський облік, без знання якого неможливо ефективно управляти підприємством. А забезпечення ефективного функціонування підприємства вимагає економічно грамотного управління його діяльністю, що багато в чому визначається умінням її аналізувати.

Проблема забезпечення населення країни достатньою кількістю вітчизняних якісних продуктів харчування обумовлена, головним чином, обвальним спадом виробництва сільськогосподарської продукції і перш за все зерна – найбільш важливого виду продовольчих ресурсів, цінної сировини для ряду галузей переробної промисловості, незамінного джерела створення повноцінної кормової бази для розвитку тваринництва. В Україні зернове виробництво має не тільки важливе соціально-економічне, а і політичне значення, для розвитку національної економіки, забезпечення продовольчої безпеки країни.

В рішенні задач подальшого росту об'єму виробництва зернових культур важливе значення має раціонально організований облік витрат та виходу продукції, який повинен забезпечити систематичний контроль за виконанням плану виробництва і економним витрачанням засобів; виявлення фактичної собівартості всіх видів отриманої продукції і виконаних робіт по статтям витрат.

Крім того, завданням бухгалтерського обліку в зерновому виробництві являється своєчасний облік трудових та грошово-матеріальних витрат в виробничих підрозділах, облік валового збору продукції в відповідності з інструкцією по обліку продуктів і матеріалів, суворий контроль за зберіганням продукції під час та після збору урожаю, виявлення невикористаних резервів для збільшення об'єму виробництва, підвищення якості, ліквідації втрат та зниження собівартості продукції.

Основними питаннями, які потребують рішення в обліку витрат в зерновому виробництві, являється точне визначення поняття та складу витрат, порядок відображення в обліку використаних ресурсів і розрахунок собівартості продукції.

Актуальність проблеми зростає в зв'язку з реформуванням бухгалтерського обліку в Україні, зміною складу витрат, які включаються в собівартість виробленої продукції, порядком оцінки та відображення запасів в обліку і фінансовій звітності.

Мета дипломної роботи заклечається в аналізі виробництва, а також вивченні стану та розробці заходів по удосконаленню обліку витрат та розрахунку собівартості продукції зернових культур.

Об'єктом дослідження даної дипломної роботи є СТОВ "Україна", що у процесі своєї діяльності керується Законами України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про аудиторську діяльність", Господарським Кодексом тощо.

Виходячи з цього, предметом даного дослідження було обрано удосконалення організації обліку та аналізу фінансових результатів виробництва зернових культур.

Об'єктом дослідження стали фінансові результати від виробництва зернових культур у СТОВ "Україна" Марківського району Луганської області.

Перед даною роботою ставилися наступні задачі:

1. Вивчити організацію обліку виробництва зернових культур та фінансових результатів на прикладі конкретного сільськогосподарського підприємства - СТОВ "Україна" Марківського району Луганської області.

2. Розглянути перспективу удосконалення організації обліку виробництва зернових культур на підприємстві.

3. Провести факторний аналіз прибутку від реалізації зернових культур.

4. Розробити основні напрямки підвищення даних фінансових результатів.

У процесі написання дипломної роботи були використані такі нормативно-законодавчі акти:

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

2. Закон України "Про охорону праці";

4. Закон України "Про аудиторську діяльність";

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи";

6. Господарський Кодекс тощо.

1. Теоретичні та правові основи організації обліку і аналізу виробництва зернових культур

Прибуток є найважливішим показником ефективності роботи підприємства, джерелом його життєдіяльності. Зростання прибутку створює фінансову основу для здійснення розширеного відтворення на підприємстві, задовольняє матеріальні, а також соціальні потреби засновників та працівників. За рахунок прибутку виконуються зобов'язання підприємства перед бюджетом, банками та іншими організаціями. Прибуток на підприємстві виступає на перший план серед його цілей у довгостроковому аспекті.