ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Бухгалтерський облік. Податки → Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

Міністерство освіти і науки України

Київський Національний торговельно-економічний університет

Дипломна робота

На тему:

Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

На матеріалах: ВАТ "Універсам-23"

Студентки 6 курсу 4-ї групи ОФФ

спеціальності 7.05010601

"Облік і аудит в сфері товарного обігу"

заочної форми навчання Музиченко Любові Андріївни

Науковий керівник: Бенько Микола Миколайович

Київ 2001

АНОТАЦІЯ

Робота містить 137 сторінок, 16 таблиць, 19 рисунків, 34 додатків, а також список використаних літературних джерел - 55 найменувань.

Об'єктом дослідження є методика і організація бухгалтерського обліку по витратах згідно з П(с)БО на матеріалах ВАТ "Універсам 23".

У першому розділі "Система управління витратами комерційної діяльності підприємства" розглядається економічна сутність витрат обігу як об'єкту обліку, контролю та аналізу, групування витрат обігу, економіко-правовий аналіз

У другому розділі "Організаційно - економічна характеристика базового підприємства" розглядається організаційна та економічна характеристика базового підприємства.

У третьому розділі "Проектування системи бухгалтерського обліку витрат комерційної діяльності підприємства" представлені різноманітні проектування систем первинного обліку витрат обігу, фінансовий обілік витрат, податковий облік витрат, управлінський (внутрішньо- господарський) облік витрат комерційної діяльності.

У четвертому розділі "Проектування системи поточного контролю та економічного аналізу витрат обігу" подано аналіз основної концепції методики та організації внутрішньогосподарського контролю витрат обігу, системи економічних показників, факторний аналіз витрат, оперативний та порівняльний аналіз витрат комерційної діяльності.

У п'ятому розділі "Система автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні витратами обігу" розглянута і систематизовані автоматизована склад і постановка задач, алгоритмізація задач обліку контролю і аналізу витрат, вихідні документи комерційної діяльності підприємства.

Одержані результати можуть бути використані для розробки удосконалення обліку у ВАТ "Універсам 23" та інших споріднених підприємствах.

ЗМІСТ

Вступ

6

Розділ 1.

Система управління витратами комерційної діяльності підприємства

9

1.1.

Економічна сутність витрат як об'єкту обліку, контролю та аналізу

9

1.2.

Групування витрат для проектування системи обліку, контролю та аналізу

14

1.3.

Економіко – правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури

21

Розділ 2.

Організаційно-економічна характеристика базового підприємства

38

Розділ 3.

Проектування системи бухгалтерського обліку витрат комерційної діяльності підприємства

45

3.1.

Проектування системи первинного обліку витрат

45

3.2.

Фінансовий облік витрат комерційної діяльності

54

3.3.

Податковий облік витрат комерційної діяльності

76

3.4.

Управлінський (внутрішньогосподарський) облік витрат комерційної діяльності

82

Розділ 4.

Проектування системи поточного контролю та економічного аналізу витрат

90

4.1.

Основні концепції методики та організації внутрішньогосподарського контролю витрат

90

4.2.

Система економічних показників, інформаційна база та основні методи економічного аналізу

95

4.3.

Факторний аналіз витрат комерційної діяльності

101

4.4.

Оперативний та порівняльний аналіз витрат комерційної діяльності

105

Розділ 5.

Система автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні витратами

112

5.1.

Склад і постановка задач

112

5.2.

Алгоритмізація задач обліку контролю і аналізу витрат комерційної діяльності

119

5.3.

Вихідні документи та їх використання в управлінні витратами

123

Висновки і пропозиції

128

Список використаних джерел

133

Додатки

ВСТУП

Економіка України в даний час знаходиться в історично неминучому перехідному періоді, суттю якого є перетворення господарського механізму і формування ринкової системи господарства.

Такий перехід є надзвичайно важливим, він торкається колосальних змін в економіці. Ринок повинен поступово перетворюватися в універсальний засіб впливу на господарське життя країни, а це означає перехід до стану в якому процес прийняття рішень повинен стати децентралізованим.

Корінне перетворення в економіці, перебудова системи її управління і господарсього механізму, удосконалення виробничо –господарської діяльності підприємства є проблемами які зачіпають і торгівлю.

В умовах ринкових перетворень, коли мають місце такі негативні явища як нестабільність, невизначеність макропроцесів, непередбачені зміни основних показників фінансово-господарської діяльності, тому досить актуальним є питання обліку, аналізу та поточного контролю витрат торгівельного підприємства. Для забезпечення фінансової стабільності, зменшення ймовірності настання ризику банкрутства необхідно ретельно аналізувати показники внутрішньогосподарської діяльності на рівні підприємства, враховувати можливий вплив різних факторів для встановлення оптимальних пропорційних співвідношень обсягів результативних показників діяльності.

Одним з таких важливих показників результатів фінансово-господарської діяльності торговельного підприємства є витрати. Вони дозволяють визначити ефективність та якість роботи трудового колективу. Оптимізація витрат забезпечує дотримання режиму економії, зростання продуктивності праці, скорочення непродуктивних витрат, що дозволяє підвищити рентабельність.

Прибуток торговельного підприємства безпосередньо залежить від величини витрат. Зменшення їх шляхом ефективного управління без зниження обсягів реалізації, валових доходів, якості торговельного обслуговування, обумовлює можливість збільшення прибутку. У зв'язку з цим правильний облік витрат, своєчасний контроль за їх формування, оперативний аналіз мають важливе значення для ефективного управління витратами торговельного підприємства.